ISSN 1895-412X · sobota 21 Kwiecień 2018 r.
rss
Wersja do wydruku -A +A

Bezpieczeństwo współczesnego świata - wyzwania i zagrożenia

2011-02-24
 
Temat konferencji wpisuje się w aktualną problematykę współczesnego świata i dotyka kwestii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, bezpieczeństwa w mediach, języku, szkole, rodzinie, kulturze, ekonomii, ekologii, informatyce, prawie, logistyce oraz cyberprzestrzeni.
 
Data: 10 marca 2011 r.
 
Miejsce: województwo Wielkopolskie, Poznań
Typ: międzynarodowa, naukowa, otwarta, płatna
Organizatorzy: Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA, Wyższa Szkoła Handlu i Usług (WSHiU)
 
BLOKI TEMATYCZNE
  • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (bezpieczeństwo w państwie i państwa na arenie międzynarodowej; negocjacje, mediacje i rozwią…zywanie konfliktów międzynarodowych; problem wielokulturowości, ksenofobii i uprzedzeń; rola i zadania organizacji pozarządowych w systemie organizacji bezpieczeństwa państwa; terroryzm, wandalizm, szpiegostwo; wywiad gospodarczy)
  • Bezpieczeństwo w mediach, języku, literaturze, kulturze i edukacji (zagrożenia związane z wulgaryzacją… języka ojczystego, literackiego, niechlujstwo języka mediów, nadmierne używanie zapożyczeń z języka angielskiego, prawa autorskie w mediach, zanik i łamanie etykiety językowej, niepokoją…ce dążenia do skrótowości języka, sztuka jako forma edukacji i przeciwdziałania przemocy oraz element resocjalizacji, sport jako forma edukacji z zakresu kodeksu moralnego i zasad fair play)
  • Bezpieczeństwo w rodzinie, szkole i pracy (przemoc w środowisku uczniowskim, świadomość praw dziecka i pracownika, zachowania agresywne między członkami rodziny, znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną…/uczniami/pracownikami, lobbing, bezpieczeństwo i higiena pracy)
  • Bezpieczeństwo w ekonomii, prawie i ekologii (problem braku dokładnego czytania zawieranych umów, tzw. kruczki prawne, świadomość konsumencka; ochrona dóbr, wizerunku, informacji, danych osobowych, bezpieczeństwo gospodarki narodowej, prywatyzacja a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa)
  • Bezpieczeństwo w naukach technicznych, logistyce, zarzą…dzaniu i marketingu (logistyka w służbach mundurowych, logistyka imprez masowych, zapasy w logistyce i ich bezpieczeństwo, bezpieczeństwo podmiotów gospodarczych, organizacja i zabezpieczenie ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo w zarzą…dzaniu nieruchomościami, bezpieczeństwo w zarzą…dzaniu majątkiem organizacji)
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (zagrożenia zwią…zane z łatwością… dostępu do internetu i treści w nim publikowanych, kwestia pozornej anonimowości, internet jako kanał dostępu do towarów szkodliwych i nielegalnych, prawo autorskie w internecie)
Miejsce konferencji:
 
Wyższa Szkoła Handlu i Usług
ul. Zwierzyniecka 13-15
60-813 Poznań
 
Cena: 190 zł
 
Zgłoszenie uczestnictwa:
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w wysokości 190 złotych (opłata obejmuje materiały konferencyjne, lunch, dwie przerwy na kawę oraz wydanie i dostarczenie do autora zrecenzowanej monografii) na konto Instytutu Naukowo-Wydawniczego Maiuscula do dnia 1 marca 2011 roku. Koszty podróży uczestników konferencji pokrywają jednostki delegujące.

Kontakt do organizatorów:
 
SPRAWY ORGANIZACYJNE - Natalia Zmyślna, e-mail: biuro@maiuscula.pl
 
Więcej informacji:
 
 
ZałącznikRozmiar
karta_zgloszenia.pdf185.24 KB
zaproszenie.pdf393.04 KB
organizacja.pdf198.84 KB
Ostatnio komentowane
Czytaj nas szybciej:

cafe news